داغ، پرهیجان و پرشور مثل شفر

سرمربی آلمانی استقلال در طول زمان بازی با حرکات پرشور و فریادهای خود سعی در تهییج بازیکنانش داشت.